อัพเดทล่าสุด
หน้าแรก / การเกษตร / อบรมการเลี้ยงไส้เดือนดิน กำจัดขยะอินทรีย์ และผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน

อบรมการเลี้ยงไส้เดือนดิน กำจัดขยะอินทรีย์ และผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน

สำหรับเพื่อนๆ ท่านใด ที่ต้องการมีแนวทางในการทำปู๋ยมูลไส้เดือน หรือผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือน แต่ยังไม่รู้ว่าจะนำข้อมูลเหล่านี้มาจากไหน ในวันที่ 21 มิถุนายมนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการจัดอบรม เรื่อง “การเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน” ซึ่งสิ่งที่ทุกท่านจะได้รับคือ

ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือนอย่างถูกต้อง เพื่อนำไปใช้กำจัดขยะอินทรีย์และผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนสำหรับครัวเรือน ซึ่งสามารถนำไปจำหน่ายและนำไปใช้กับพืชผลทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี เราไปดูรายละเอียดของงานนี้กันดีกว่าค่ะ ว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

โครงการการฝึกอบรม

เรื่อง “การเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน ”

วันเสาร์ ที่ 21 มิถุนายน 2558

หลักการและเหตุผล

การใช้ไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์นับว่าเป็นวิธีการหนึ่ง ที่สามารถกำจัดขยะอินทรีย์ได้รวดเร็วมากภายใน 5 วัน อีกทั้งยังได้ผลตอบแทนกลับมาอีกนั่นคือ ปู๋ยมูลไส้เดือนดิน น้ำหมักมูลไส้เดือนดิน และตัวไส้เดือนดิน ซึ่งมูลไส้เดือนดินเป้นปู๋ยที่ดีมาก เหมาะอย่างยิ่งในการใช้ปลูกพืช ส่งเสริมการออกดอกผลของพืช ส่วนน้ำหมักมูลไส้เดือนดินสามารถนำไปใช้ปรับสภาพดิน ฟื้นฟูต้นพืชที่เสื่อมโทรมหรือติดโรค และสามารถปรับสภาพน้ำเน่าเสีย หรือดับกลิ่นเหม็นของห้องส้วมได้ ประชากรที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ขยะอินทรีย์เป็นปัญหาอย่างมาก ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนขยะอินทรีย์เป็นปุ๋ยสำหรับใช้ในการปลูกพืช จะส่งผลให้สังคมสะอาดขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะลงจำนวนมาก และได้ปุ๋ยคุณภาพดีเพื่อไปใช้ในการผลิตพืชผลทางการเกษตรไปพร้อมกันอีกด้วย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกองทุนปุ๋ยอินทรีย์และไฮโดรโพนิคส์ มูลนิธิโครงการหลวง เป็นหน่วยงานที่ได้ทำการวิจัยไส้เดือนดินมาโดยตลอด เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้เพื่อให้เกิดการใช้ไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือน และเกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินไว้ใช้ในครอบครัวเองได้ อีกทั้งยังสามารถสร้างอาชีพให้กับผู้ที่สนใจเลี้ยงไส้เดือนดินอีกด้วย เราจึงได้จัดให้มีการอบรมครั้งนี้ขึ้น

การเลี้ยงไส้เดือนดิน

วัตถุประสงค์

เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการกำจัดขยะอินทรีย์ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินแก่ผู้สนใจ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ภายในครัวเรือน และผลิตเพื่อจำหน่ายทางการค้า

กลุ่มเป้าหมาย (จำนวน 50 คน)

หน่วยงาน และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการกำจัดขยะอินทรีย์ ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินไว้ใช้เองงในครัวเรือน และเพื่อจำหน่ายทางการค้า

เป้าหมายของโครงการ

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์และผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินได้อย่างเหมาะสมภายในครัวเรือนและเพื่อจำหน่ายทางการค้า

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 2. กองทุนปุ๋ยอินทรีย์และไฮโดรโพนิคส์ มูลนิธิโครงการหลวง

ระยะเวลาในการอบรม

1 วัน ( วันเสาร์ ที่ 21  มิถุนายน 2558 )

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

ค่าลงทะเบียน 750 บาท ต่อ 1 ท่าน

หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมจะได้รับ เอกสารประกอบการอบรม อาหารเที่ยงและเครื่องดื่ม และแม่พันธุ์ไส้เดือนดินพร้อมภาชนะและพืนเลี้ยง 1 ชุด รวมทั้งได้ดูงานและประกาศนียบัตรมอบให้แก่ผู้อบรมทั้งหมดด้วยค่ะ

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้

โทรศัพท์ 053 – 873493 , 053 – 873490 ต่อ 117

มือถือ โทร 081 – 9802250

โทรสาร  053 – 873490 ต่อ 117

www.maejoearthworm.org

ชำระค่าลงทะเบียนได้ที่

ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาแม่โจ้

บัญชี กองทุนปุ๋ยอินทรีย์และไฮโดรโพนิคส์ มูลนิธิโครงการหลวง

เลขที่บัญชี 596-271056-3 (ชำระค่าลงทะเบียนแล้วโทรแจ้งรายชื่อกับเจ้าหน้าที่ และตวรจสอบรายชื่อลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ www.maejoearthworm.org)

กำหนดการ

ผึกอบรม การเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน

วันเสาร์ ที่ 21 มิถุนายน 2558

08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการอบรม

09.00 – 10.45  น.  การบรรยายเรื่อง

 • เทคโนโลยีการกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน

10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

11.00 – 12.00 น. บรรยายเรื่อง

 • การผลิตปุ๋ยมูลไสเ้ดือนดินและนำ้หมักมูลไสเ้ดือนดินระดับครัวเรือนและทางการค้า

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น. ฝึกปฏิบัติการ

 • สาธิตการเลี้ยงไสเ้ดือนดินและการจัดการระบบ
 • สาธิตการคัดแยกตัวไส้เดือนดิน
 • สาธิตการใช้มูลไสเ้ดือนดินและน้ำหมักมูลไสเ้ดือนดินปลูกพืช เพาะกล้าพืช
 • ปฏิบัติการเตรียมชุดเลี้ยงไสเ้ดือนดิน
 • ปฏิบัติการเตรียมพื้นเลี้ยงไสเ้ดือนดิน
 • ปฏิบัติการเลี้ยงและดูแลไสเ้ดือนดิน

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 17.00 น. ดูงาน การเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรียข์องมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 แห่ง และของหน่วยงานภายนอก 1 แห่ง
17.00 – 17.30 น. สรุป ซักถาม และรับมอบประกาศณียบัตร

วิทยากรบรรยาย

 1. รศ.ดร.อานัฐ ตันโช (ผู้อำนวยการศูนยว์จิยัและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวทิยาลยัแม่โจ้)
  (หัวหน้ากองทุนปุ๋ยอินทรีย์และไฮโดรโพนิคส์ มูลนิธิโครงการหลวง)
 2. คุณไพบูลย์โพธ์ิทอง (หัวหน้างานฝ่ายผลิต ศูนยว์จิยัและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวทิยาลยัแม่โจ้)
 3. คุณสุลีรัก อารักษณ์ธรรม (หัวหน้างานฝ่ายวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวทิยาลยัแม่โจ้)
advertisement

About Admin

"สยามอาชีพ" อาชีพเสริม สร้างอาชีพ สร้างรายได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.