อัพเดทล่าสุด
หน้าแรก / ธุรกิจแฟรนไชส์ / สินเชื่อเพื่อธุรกิจ “แฟรนไชส์” สำหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ “แฟรนไชส์” สำหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ

สินเชื่อเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์ สนับสนุนให้คุณเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ได้ไม่ยาก ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ มีให้บริการทั้งแบบมีหลักทรัพย์และไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้บริการหลากหลายธุรกิจแฟรนไชส์สำหรับผู้ประกอบการทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ทุกประเภทแฟรนไชส์ทั้ง เครื่องดื่ม, อาหาร, เบเกอรี่, สินค้าปลีก และบริการ โดยมีขั้นตอนการยื่นขอสินเชื่อดังนี้

สินเชื่อแฟรนไชส์

5 ขั้นตอนในการเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์

 1. เจ้าของผู้ให้สิทธิ์แฟรนไชส์ทำสัญญา MOU ระหว่างเจ้าของแฟรนไชส์กับ Quick Leasing
 2. เจ้าของผู้ให้สิทธิ์แฟรนไชส์ อบรมให้ความรู้ในการทำธุรกิจให้กับผู้ซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์จากนั้นเจ้าของผู้ให้สิทธิ์แฟรนไชส์ ออกหนังสือรับรองการผ่านสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์ เพื่อใช้ประกอบการยื่นกู้
 3. จะเป็นขั้นตอนที่ทาง Quick Leasing พิจารณาสินเชื่อให้กับผู้ซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์
 4. หากผ่านการพิจารณาแล้ว Quick Leasing จะโอนเงินให้กับเจ้าของผู้ให้สิทธิ์แฟรนไชส์ ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
 5. เจ้าของผู้ให้สิทธิ์แฟรนไชส์ จัดส่งสินค้าและบริการต่างๆ ให้กับผู้ซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์ เป็นอันเรียบร้อย

วงเงินสินเชื่อ อัตราสินเชื่อ และระยะเวลาผ่อนชำระ

รายละไม่เกินมูลค่าของสัญญาที่เจ้าของแฟรนไชส์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการลงทุนทำธุรกิจ หรือวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท/ราย

คุณภาพ Franchise Grade A

วงเงินอนุมัติ

มีหลักประกัน

ไม่มีหลักประกัน

ระยะเวลา

100,000 - 300,000

18%

20%

2-3 ปี

300,001 - 500,000

16%

18%

3 ปี

500,001 - 800,000

14%

16%

3 ปี

คุณภาพ Franchise Grade B

วงเงินอนุมัติ

มีหลักประกัน

ไม่มีหลักประกัน

ระยะเวลา

100,000 - 300,000

20%

22%

2-3 ปี

300,001 - 500,000

18%

20%

3 ปี

500,001 - 800,000

16%

18%

3 ปี

คุณภาพ Franchise Grade C

วงเงินอนุมัติ

มีหลักประกัน

ไม่มีหลักประกัน

ระยะเวลา

100,000 - 300,000

22%

24%

2-3 ปี

300,001 - 500,000

20%

22%

3 ปี

500,001 - 800,000

18%

20%

3 ปี

หลักประกัน

 • อสังหาริมทรัพย์
 • สิทธิการเช่าสถานที่ ที่สามารถเปลี่ยนมือได้
 • ยานพาหนะที่ใช้ในกิจการรถยนต์

คุณสมบัติผู้ให้สิทธิ์แฟรนไชส์

 • เปิดดำเนินการธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และให้สิทธิ์แฟรนไชส์มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 แห่ง
 • มีข้อมูลประวัติกิจการ โครงสร้างองค์กร ที่ชัดเจน
 • มีระบบการบริหารจัดการและควบคุมที่ชัดเจน
 • มีแผนการตลาด และประมาณการ รายได้ของธุรกิจแฟรนไชส์ และผลตอบแทนที่ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ จะได้รับ

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อสำหรับผู้ให้สิทธิ์แฟรนไชส์

 • เอกสารกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารองค์กรนิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ระบุวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5
 • สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20
 • สำเนางบการเงินย้อนหลัง 2 ปี
 • สำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารข้อมูลธุรกิจผู้ประกอบการแฟรนไชส์

 • แผนธุรกิจการเติบโต 3-5ปี และประมาณการรายได้ ในผลตอบแทนที่แฟรนไชส์จะได้รับ
 • ข้อมูลประวัติกิจการ โครงสร้างองค์กร และระบบการบริหารจัดการและควบคุมแฟรนไชส์
 • ภาพถ่ายกิจการตัวอย่างร้านค้าผู้ซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์

คุณสมบัติผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ (ผู้ขอกู้)

 • เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • เป็นผู้รับสิทธิในการเข้าร่วมทำธุรกิจในการจำหน่ายสินค้าหรือบริการภายใต้ตราหรือเครื่องหมายการ ค้าของเจ้าของแฟรนไชส์ที่ทำ MOU กับ Quick Leasing
 • มีสถานที่ประกอบการ/ทำเลที่ตั้งมีความเหมาะสม
 • ต้องผ่านการอบรมจากเจ้าของแฟรนไชส์หรือผู้ให้สิทธิ

เอกสารการพิจารณาสินเชื่อ สำหรับผู้ซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5
 • สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20
 • สำเนางบการเงินย้อนหลัง 2 ปี
 • สำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาเอกสารหลักประกัน (ถ้าขอสินเชื่อกรณีแบบมีหลักประกัน)
 • หนังสือรับรองการผ่านสิทธิ์ของผู้ให้สิทธิ์แฟรนไชส์ที่ออกให้กับผู้ซื้อ สิทธิ์แฟรนไชส์

เอกสารการพิจารณาสินเชื่อ สำหรับผู้ซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์สำหรับบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาเอกสารหลักประกัน (ถ้าขอสินเชื่อกรณีแบบมีหลักประกัน)
 • หนังสือรับรองการผ่านสิทธิ์ของผู้ให้สิทธิ์แฟรนไชส์ที่ออกให้กับผู้ซื้อ สิทธิ์แฟรนไชส์

>> สมัครสินเชื่อเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์ คลิกเลย <<

advertisement

About Admin

"สยามอาชีพ" อาชีพเสริม สร้างอาชีพ สร้างรายได้